Gå till början av sidan
Du är på

Termordlista

Den här ordlistan ger förklaringar till termer så som de används på Lingu@net World Wides webbplats. Ordlistan är inte tänkt att vara heltäckande. De ord som finns med är de som användare har efterfrågat.

Autentiskt material
Resurser i målspråket som kan användas för språkinlärning trots att de inte från början var avsedda för det syftet, t.ex. tidningar, väderprognoser online, tidtabeller, guider till museer eller gallerier. Kom ihåg att det inte är nödvändigt att förstå varje ord för att tillägna sig mycket information.
Avancerad
Begreppet avancerad avser nivå C1 och C2 på Europarådets nivåskala. Tänk på att läromaterial ibland är baserade på olika definitioner av en avancerad inlärare.
Färdigheter
Att kunna ett språk betyder att man behärskar flera färdigheter, såsom läsförståelse, skriftlig framställning, hörförståelse och muntlig framställning. Grammatik och ordkunskap kan övas separat och finns ofta med på listor över färdigheter, även om de ingår i andra kunskapsområden. Uttal och stavning kan också betraktas som separata färdigheter inom områdena muntlig och skriftlig framställning. Sociokulturella- och funktionella färdigheter avser förmågan att använda ett språk på ett kulturellt och socialt lämpligt sätt.
Källspråk
Källspråk är det språk som läromaterial och resurser är skrivna på. Det är lättare att använda resurser på ett källspråk som du redan kan. Till exempel:
  1. En resurs för att lära sig finska för tysktalande förklarar grammatik och vokabulär på tyska: finska = målspråk, tyska = källspråk.
  2. En engelsk-spansk ordbok: engelska = källspråk, spanska = målspråk.
  3. En forskningsartikel på nederländska om att undervisa unga inlärare i franska: holländska = källspråk, franska = målspråk.
Kinestetisk eller taktil
Inlärare föredrar olika lärstilar. En kinestetisk inlärare är en person som föredrar att lära sig genom att fysiskt röra på sig och aktivt delta.
Målspråk
Målspråk är det språk du vill lära dig. Förutom det, i Lingu@net World Wide-sammanhang, är målspråk det språk som resurserna är designade att lära ut eller det språk resurserna refererar till. Till exempel:
  1. En resurs för att lära sig finska för tysktalande förklarar grammatik och vokabulär på tyska: finska = målspråk, tyska = källspråk.
  2. En engelsk-spansk ordbok: engelska = källspråk, spanska = målspråk.
  3. En forskningsartikel på nederländska om att undervisa unga inlärare i franska: holländska = källspråk, franska = målspråk.
Mellannivå
Begreppet mellannivå avser nivå B1 och B2 på Europarådets nivåskala. Tänk på att läromaterial ibland är baserade på olika definitioner av beteckningen mellannivå.
Nivå
Att kunna ett språk omfattar allt från att känna igen några ord till att kompetent och effektivt kunna kommunicera i olika krävande situationer. Språkkunskaperna kan delas in i olika nivåer såsom nybörjarnivå, mellannivå och avancerad nivå.
Nybörjare
Ordet nybörjare avser nivå A1 och A2 på Europarådets nivåskala. Tänk på att läromaterial ibland är baserade på olika definitioner av en nybörjare.
Nyckelord
De viktigaste termerna och fraserna.
Prefix
En del som kan läggas till i början av ett ord för att skapa ett nytt ord, t.ex. av- eller be- som i avgöra eller betala.
Reliabilitet
Ett språktest eller andra verktyg för utvärdering med god reliabilitet ger samma resultat i en grupp om testet upprepas, oberoende av vem som rättar testet. Ett bra test eftersträvar en hög reliabilitet, även om det aldrig kan vara helt tillförlitligt.
Rollspel
En inlärningsaktivitet där du går in i en roll för att öva olika språkfärdigheter.
Substantiv
Ett ord som refererar till en sak, en person eller en idé, t.ex. bil, dotter, vänskap.
Synonym
Ett ord som betyder (mer eller mindre) samma sak som ett annat ord, t.ex. arg = ilsken.
Tandeminlärning
Två personer lär sig varandras språk genom att träffas regelbundet, ansikte mot ansikte eller via e-post, chatt eller telefon etc. Hälften av tiden pratar de det ena språket och hälften av tiden det andra språket.
Validitet
Ett språktest eller andra utvärderingsverktyg med hög validitet mäter vad det avser att mäta. Ett bra test eftersträvar en hög validitet men kan aldrig vara helt tillförlitligt.
Verb
Ett ord som refererar till en handling eller till en händelse, t.ex. springa, lära sig, drömma.
Virtuella världar
En sorts tredimensionell skenvärld eller spel där deltagare och spelare kan skapa karaktärer eller avatarer för att utforska den nya världen, delta i chattar och avancerade spel. Språkundervisning hör till den vanligaste typen av undervisning där virtuella världar används. Det finns många universitet, språkinstitut och privata språkskolor som använder tredimensionella virtuella världar som en resurs i språkundervisningen.
[ Upp ]
Följ oss på:
facebookFacebook ‪twitterTwitter